left_image
banner
MR

De Bombardon heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit teamleden en ouders. De directeur is ook aanwezig bij de vergaderingen, die meerdere keren per jaar plaatsvinden. De vergaderingen zijn openbaar. 
De MR vergadert over het beleid, bespreekt de formatieplannen, de jaarplannen en de financiële zaken.
Globaal heeft de MR de volgende taken:
•  opkomen voor de belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen;
•  overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school;
•  bevorderen van een gelijke behandeling van iedereen;
•  bevorderen van openheid en openbaarheid;
•  aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn;
•  aansluiten bij sollicitatieprocedures.
De MR is het enige orgaan dat een wettelijke verhouding heeft met ons bestuur en heeft in sommige zaken initiatiefrecht, instemmingsrecht of adviesrecht.

 

Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020

 
right_image